Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kitchen ware /'kitʃinweə/  

  • Danh từ
    đồ dùng nấu bếp (nồi, chão...)