Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kéc-mét (chợ phiên hoặc hội hè)