Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    quán, ki-ốt (bán báo, giải khát…)
    quầy điện thoại công cộng