Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kinkajou /'kiɳkədʤu:/  

  • Danh từ
    (động vật học) gấu trúc potôt