Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có cỡ lớn, có cỡ to hơn cỡ thông thường