Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

king-crab /'kiɳkræb/  

  • Danh từ
    (động vật học) con sam