Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

king's evil /'kiɳz'i:vl/  

  • Danh từ
    (y học) tràng nhạc