Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  họ hang thân thuộc, quan hệ họ hàng.
  bà con anh em, họ hàng thans thích
  most of his kindred live in Ireland
  phần lớn họ hàng thân thích của nó vẫn sống ở Ai-len
  Tính từ
  (thuật ngữ)
  cùng họ hàng bà con
  kindred families
  họ hàng quyến thuộc
  tiếng Anh và tiếng Hà Lan là có họ hàng với nhau
  frost and kindred phenomena
  sương muối và các hiện tượng tương tự

  * Các từ tương tự:
  kindredness