Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kimono /ki'məʊnəʊ (Mỹ ki'məʊnə)/  

  • Danh từ
    (số nhiều kimonos)
    áo kimônô (Nhật Bản)