Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thứ tự, trật tự
  out of kilter
  không có thứ tự
  in kilter
  có thứ tự