Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

killingly /'kiliηli/  

  • Phó từ
    (khẩu ngữ)
    hết sức, cực kỳ
    a killingly funny film
    một phim hết sức buồn cười