Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    loại cá nhỏ ăn ấu trùng của muỗi dùng để làm mồi