Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ (hàng hải)
    đá neo (hòn đá lớn dùng để neo thuyền)
    neo nhỏ
    (từ lóng) lính thuỷ