Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật học) cá heo ((như) killer)