Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trò tiêu khiển, việc làm cho tiêu thì giờ