Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đá
    con ngựa hay đá hậu