Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kick-start /'kikstɑ:t/  

 • Động từ
  đạp cho khởi động (máy)
  Danh từ
  (cũng kick-starter)
  cần khởi động máy (xe động cơ hai bánh)

  * Các từ tương tự:
  kick-starter