Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lạnh ngắt, không có sinh khí