Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

key signature /'ki:signət∫ə[r]/  

  • (nhạc)
    nét khóa nhạc