Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vòng [đeo] chìa khóa