Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

key money /'ki:'mʌni/  

  • Danh từ
    tiền lót tay trao chìa khóa (dọn nhà đến ở)