Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thèm khát, khao khát
    to be keen-set for something
    thèm khát cái gì, khao khát cái gì