Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chủ nghĩa hoàng đế (của Đức, áo)