Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    địa vị hoàng đế (của Đức)