Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cổ) phần thòi ra của một toà nhà