Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sợi day
    (thực vật) cây đay