Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

justiceship /'dʤʌstisʃip/  

  • Danh từ
    chức quan toà