Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

juristical /dʤuə'ristik/  

  • Tính từ
    (thuộc) luật pháp, (thuộc) pháp l

    * Các từ tương tự:
    juristically