Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

juridical /dʒʊə'ridikl/  

  • Tính từ
    [thuộc] pháp lý

    * Các từ tương tự:
    juridically