Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jumper /'dʒʌmpə[r]/  

  • Danh từ
    (Anh) như jersey
    xem jersey
    (Mỹ, như pinafore)
    thú nhảy, sâu bọ nhảy