Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jumped-up /'dʒʌmptʌp/  

  • Tính từ
    (Anh, khẩu ngữ, xấu)
    mới phất lên và tự cao tự đại