Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jump-start /'dʒʌmpstɑ:t/  

  • Động từ
    đẩy (xe) cho nổ máy
    Danh từ
    sự đẩy (xe) cho nổ máy