Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jump-seat /'dʤʌmpsi:t/  

  • Danh từ
    ghế phụ lật lên lật xuống được (ở ô tô)