Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jump-off /'dʒʌmpɒf/  

  • Danh từ
    vòng đua thêm (để quyết định hơn thua giữa những con ngựa cùng số điểm)