Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jump-jet /'dʒʌmpdʒet/  

  • Danh từ
    máy báy trực thăng phản lực