Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jump suit /'dʒʌmpsju:t/  

  • Danh từ
    áo liền quần