Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jumble-shop /'dʤʌmblʃɔp/  

  • Danh từ
    cửa hàng bán đủ cán thứ linh tinh tạp nhạp