Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judicature /'dʒu:dikət∫ə/  

  • Danh từ
    bộ máy tư pháp
    giới quan tòa