Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judge-made /''dʤʌdʤmeid/  

  • Tính từ
    judge-made law những nguyên tắc căn cứ trên quyết định của các quan toà