Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jubilee /'dʒu:bili/  

 • Danh từ
  lễ kỷ niệm
  diamond jubilee
  lễ kỷ niệm sáu mươi năm
  golden jubilee
  lễ kỷ niệm năm mươi năm
  silver jubilee
  lễ kỷ niệm hai mươi lăm năm