Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

joyride /'dʒɔiraid/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    cuộc đi chơi lén bằng xe hơi của người khác

    * Các từ tương tự:
    joyrider