Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jovially /'dʒəʊviəli/  

  • Phó từ
    [một cách] vui vẻ