Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jolly-boat /'dʒɒlibəʊt/  

  • Danh từ
    xuồng nhỏ (trên tàu thủy)