Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

joint staff /'dʤɔint'stɑ:f/  

  • Danh từ
    (quân sự) bộ tổng tham mưu