Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

joiner /'dʒɔinə[r]/  

  • Danh từ
    thợ lắp những phần mộc trong ngôi nhà

    * Các từ tương tự:
    joinery