Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jog trot /'dʒɒgtrɒt/  

  • Danh từ
    bước đi chậm
    nước kiệu chậm (ngựa)