Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jocularly /'dʒɒkjʊləli/  

  • Phó từ
    [một cách] vui đùa
    Philip, jocularly known as Flip Philip
    [được biết dưới cái tên] gọi đùa là Flip