Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều jockeys)
  dô kề, nài ngựa đua
  Động từ
  jockey for something
  dùng thủ đoạn để đạt cái gì
  dùng thủ đoạn để giành quyền lực
  jockey somebody into (out of) something
  lừa phỉng ai làm (không làm gì)
  họ lừa phỉnh đẩy Fred ra khỏi chức vị trong ban giám đốc

  * Các từ tương tự:
  jockeyship