Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

job printer /'dʤɔb'printə/  

  • Danh từ
    thợ in những thứ lặt vặt