Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jim-jams /'dʒimdʒæmz/  

  • Danh từ
    the jim-jams
    (số nhiều) (lóng)
    sự hốt hoảng